Máy rửa xe

Lilama 45.3 Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

     Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày các nội dung báo cáo về kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ SXKD, đầu tư năm 2022; báo cáo tài chính, báo cáo của Ban kiểm soát.

     Sau khi nghe các báo cáo các cổ đông, đại diện nhóm cổ đông đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến và biểu quyết nhất trí với kết quả cao vào các nội dung của các bản báo cáo.

     Đại hội đã chấp thuận việc Ông Huỳnh Văn Thạch xin rút khỏi thành viên HĐQT, và đã tiến hành bầu bổ sung Ông Bùi Quang Chung vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Một số hình ảnh tại Đại hội

1

Các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026

2

Ông Bùi Quốc Vương – Chủ tịch HĐQT Công ty

báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng SXKD, đầu tư năm 2022

34

Đại diện các cổ đông phát biểu đóng góp ý kiến tại Đại hội

VIDEO CLIP

LIÊN KẾT WEBSITE