Máy rửa xe

Nhân lực

NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3


Nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển của Công ty ngay sau khi cổ phần hóa  Công ty đã xây dựng chiến lược phát triển về nguồn lực, coi nhân tố con người là quyết định cho năng suất lao động và sự phát triển bền vững của Công ty. Trên cơ sở chính sách tuyển dụng, chính sách đào tạo, chính sách tiền lương và các biện pháp ổn định và nâng cao đời sống cho các cổ đông và các thành viên trong Công ty, bên cạnh đó xây dựng văn hóa Lilama 45.3 nêu cao niềm tự hào trọng mọi CBCN Viên Công ty, với truyền thống ngành lắp máy Việt Nam và sự phát triển của Lilama 45.3.

Tại thời điểm cổ phần hóa tháng 3 / 2006 có: 429 cán bộ công nhân viên đến nay trong danh sách đã có: 1152 cán bộ công nhân viên toàn Công ty cơ cấu theo trình độ lao động như sau:

TT

TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG

SỐ LƯỢNG

(NGƯỜI)

ĐẠT TỶ LỆ

(%)

1

Trình độ Đại học trong đó:

103

8,9

-

Kỹ sư các nghề

91

 

-

Cử nhân kinh tế

12

 

2

Trình độ cao đẳng kỹ thuật

17

1,4

3

Trình độ trung cấp

12

1.0

4

Thợ lành nghề trong đó:

482

41,8

-

Thợ hàn có chứng chỉ quốc tế

171

 

5

Công nhân kỹ thuật đã qua đào tạo tại các Trường chính quy.

538

46,7

 

 

Tổng cộng:

1152

 

  Thời điểm Có Quyết định cổ phần hóa

1

Trình độ Đại học trong đó:

55

 

-

Kỹ sư các nghề

47

 

-

Cử nhân kinh tế

8

 

2

Trình độ cao đẳng kỹ thuật

16

 

3

Trình độ trung cấp

6

 

4

Thợ các nghề:

352

 

 

Tổng cộng

429

 

 

 

 

VIDEO CLIP

LIÊN KẾT WEBSITE