Máy rửa xe

Lilama 45.3 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Nhiệm kỳ 2021 – 2026

   Ngày 28 tháng 04 năm 2021 Đại hội đồng thường niên Công ty cổ phần Lilama 45.3 năm 2021 nhiệm kỳ 2021 -2026 đã diễn ra tại trụ sở Công ty. 

   Đại hội đã nghe HĐQT trình bày các nội dung báo cáo về kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD, đầu tư năm 2021; báo cáo tài chính, báo cáo của Ban kiểm soát.

    Sau khi nghe các báo cáo các cổ đông, đại diện nhóm cổ đông đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến và biểu quyết nhất trí với kết quả cao vào các nội dung của các bản báo cáo.

   Đại hội cũng đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kết quả các đồng chí trong HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tái cử nhiệm kỳ 2021 – 2026, đồng chí Bùi Quốc Vương được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, đồng chí Phạm Thị Bích Hà giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Một số hình ảnh tại Đại hội

20210428_103331

Các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026

20210428_103412

Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ban Biên Tập WebSite

VIDEO CLIP

LIÊN KẾT WEBSITE