Máy rửa xe

LILAMA 45.3 CÔNG BỐ NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 VÀ CÁC TÀI LIỆU CỦA ĐẠI HỘI

          Ngày 24 tháng 04 năm 2019, Lilama 45.3 (mã chứng khoán L43) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với sự tham gia của 31 cổ đông và đại diện cổ đông.

        Đại hội cũng đã nghe đại diện nhà đầu tư phát biểu ý kiến về công tác SXKD trong thời gian qua và mong muốn rằng HĐQT, Ban Lãnh đạo và tập thể CBCNV Lilama 45.3 cùng nhau đoàn kết xây dựng Lilama 45.3 ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

 01

02

1. Nghi quyết ĐHCĐ 2019

2. Biên bản ĐHCĐ 2019

3. Chương trinh ĐHCĐ 2019

4.Quy chế biểu quyết tại ĐH 2019

5. Quy chế làm việc tại ĐH 2019

6. Báo cáo của HĐQT và TGĐ về SXKD 2018, KH 2019

7. Báo cáo của Ban kiểm soát 2018, KH 2019

8.TT thông qua BCTC 2018 đã kiểm toán

9.TT lựa chọn đơn vị Ktoán BCTC 2019

10.TT phê duyệt thù lao HĐQT, BKS 2019

11.TT phê duyệt Tổng quỹ tiền lương 2019

12.TT phê duyệt thoái vốn Vinh Sơn

13.TT phê duyệt tái cấu trúc và nâng cao năng lực

 

VIDEO CLIP

LIÊN KẾT WEBSITE