Máy rửa xe

Đảng bộ Công ty CP Lilama 45.3 Tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết 9 BCH TW khóa XI Và Chỉ thị 36 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

       Thực hiện Kế hoạch số 45 – KH/ĐUK ngày 22 tháng 07 năm 2014 của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối doanh nghiệp Tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI và Chỉ thị 36 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng các cấp.

       Ngày 28 tháng 10 năm 2014 Đảng bộ Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã tổ chức Hội nghị với sự tham gia của  toàn thể đảng viên khối cơ quan Công ty . Qua đây giúp cho cán bộ, đảng viên công nhân lao động trong Công ty nắm được mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ Đảng ta đề ra trong nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi trong công nhân lao động, góp phần đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

       Tại Hội nghị lần này Đảng ủy cũng đã truyền đạt đến toàn thể đảng viên về công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và nhắc nhỡ đảng viên đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân , toàn quân ta đang quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

NQ1Đ/c Hoàng Việt – Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

NQ2Đ/c Phạm Xuân Đổng – Phó Bí thư truyền đạt các nội dung của Nghị quyết

NQ3

Ban biên tập WebSite

VIDEO CLIP

LIÊN KẾT WEBSITE